گالری فیلم

دبستان غیردولتی آینده سازان
اردوی موزه ی علم و فن آوری برای دانش آموزان دوره ی اول
موزه ی علم و فن آوری برای دانش آموزان دوره ی اول
قسمتی از فیلم تجربه ی دیدن رنگین کمان
اردوی دانش آموزان کلاس های اول، دوم و سوم در شهربازی امیر
شهربازی
{"popup_fix":"true"}