درخشش ستاره اي از آسمان آينده سازان آقاي سينا بلوكي دانش آموخته ي اين مدرسه