امکانات

کتابخانه

نمازخانه

کلاس‌ها

حیاط

ورزش

کلاس زبان

سایت کامپیوتری

آزمایشگاه